Logo

Belépés Regisztráció

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el!

Köszöntő

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szán a video.beresalexandra.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője, a Promalex PR Kommunikációs Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának tanulmányozására! Ezen keresztül részletesen tájékozódhat a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról.

Cégünk elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján a Szolgáltató az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adja:

Definíciók

Ezen pont nagyon fontos annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni, a Szolgáltató mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat a GDPR határozza meg.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 11. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 12. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

Általános információk

Adatkezelő elérhetőségei

név: Promalex PR Kommunikációs Betéti Társaság
képviseli: Barna Krisztián

Székhely: 2000 Szentendre, Szitakötő u. 21.
Levelezési cím: 2000 Szentendre, Szitakötő u. 21.
E-mail cím: video@beresalexandra.hu

Az adatvédelmi tisztviselőről

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő választására nem köteles, ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá fő tevékenysége során nem kezel nagy számban különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Adatfeldolgozás

1. A kezelt személyes adatok tárolására szolgáló szerverek kapcsán, továbbá a szolgáltatásának informatikai (rendszergazdai) feladatai ellátására adatfeldolgozót igénybe vesz az Adatkezelő.

Informatikai szolgáltató : Teratorium Online Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151.
Adószáma: 22636838-2-43

2. Az Adatkezelő a szolgáltatásának díjairól online számlát állít ki. A számlában szereplő személyes adatokat a számlázás technikai lebonyolítása érdekében a szolgáltatónak továbbítja. A kezelt adatok köre: érintett teljes neve, számlázási neve, számlázási címe, adószáma, a bizonylat tartalma. Az adatkezelése jogalapja: szerződése teljesítése.

Online számlázó program neve: szamlazz.hu
Számlázó elérhetősége: www.szamlazz.hu
Számlázó program szolgáltatója: KBOSS.hu Kft.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-303201
A Szolgáltató székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

3. SimplePay online bankkártyás fizetési rendszer

Elérhetősége: simplepay.hu
Szolgáltatója: OTP Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5.em.
Cg.: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-41

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a fent megadott adatfeldolgozóknak továbbítja az ott meghatározott személyes adatokat a megadott célból.

Amennyiben adatvédelmi kérdése van, kérjük, küldje el az video@beresalexandra.hu e-mail címre, és a Szolgáltató munkatársai haladéktalanul megkezdik az Ön által megjelölt adatok illetve kérdések feldolgozását, az ügy kivizsgálását.

Nevesített adatkezelések

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van, vagy érdeklődik szolgáltatásaink iránt, a weboldalakon Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot az ott található központi e-mail címen, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon.

Ilyenkor kizárólag annak érdekében kérünk Öntől adatokat, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, és megkeresésére válaszoljuk. Telefonszámát csak akkor adja meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretné, ha kérdésére válaszolnánk illetőleg érdeklődésére reagálnánk.

 1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel
 2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám (opcionális)
 3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig vagy az érdeklődésre adott tájékoztatás megadásáig) de maximum 18 hónapig.

Szerver naplózás

A video.beresalexandra.hu weblap meglátogatásakor a webszerver a felhasználói adatokat nem, kizárólag a látogatás kezdő és befejező időpontját rögzíti. A Szolgáltató a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Hírlevél küldése

Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben marketing és tájékoztatási céllal időszakosan, elektronikus formátumú hírlevelet küldünk ki partnereink e-mail címére.

 1. Az adatkezelés célja: marketing és szemléletformáló segédanyag kiküldése az üzleti partnerek részére
 2. Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név,
 4. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 évig

Kvízjáték (nyereményjáték)

A Szolgáltató szolgáltatásai népszerűsítése és ügyfelei megfelelőbb kiszolgálása érdekében elektronikus úton lebonyolított kvízjátékon keresztül népszerűsítheti a szolgáltatásait szakmai hatékonyság fokozása érdekében. A játékban való részvételhez regisztráció szükséges. A nyertes fotójának a honlapon történő megjelentetéséhez külön engedélyt kérünk. A nem nyertesek adatai a sorsolás után azonnal törlésre kerülnek. A szerződéses kötelezettség teljesítésének elévülési időn belül történő igazolhatósága céljából, 5 év időtartam alatt a fotó vonatkozásában is – a tárolás okán – megvalósul adatkezelés.

 1. Az adatkezelés célja: szolgáltatás iránti érdeklődés, és az elérés fokozása az ügyfelek megfelelőbb kiszolgálása érdekében
 2. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, telefonszáma, kérdésekre adott válaszok, nyertes fotója
 4. Az adatkezelés időtartama: a sorsolás lezárultáig, nyertes neve, fotója esetében a magazin megjelenéséig, illetve azt követően 5 évig

Nyereményjáték a Társaság által szervezett rendezvényeken

A Szolgáltató ügyfelei megfelelő kiszolgálása érdekében, külön megrendelések és megállapodás alapján, alkalomszerűen (igény szerint) rendezvényeket, családi napokat szervezhet. A rendezvényeken nyereményjáték megszervezésére is sor kerülhet.

 1. Az adatkezelés célja: a rendezvény népszerűsítése, szakmai érdeklődés növelése
 2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, felhasználó vezeték- és keresztneve, telefonszám, kérdésekre adott válaszok
 4. Az adatkezelés időtartama: a sorsolás lezárultáig, nyertessel kapcsolatban a nyertes személyének kihirdetéséig

Fotók készítése a Társaság által szervezett rendezvényeken

A 4.5. pontban részletezett rendezvényeken fotók is készülnek, melyeknek egy része a honlapon jelenik meg. A szerződéses kötelezettség teljesítésének 5 éves elévülési időn belül történő igazolhatósága céljából, ezen időtartam alatt a fotók vonatkozásában is – a tárolás okán – megvalósul adatkezelés.

 1. Az adatkezelés célja: a rendezvény népszerűsítése, szakmai érdeklődés növelése
 2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
 3. A kezelt adatok köre: a fotón szereplő érintett képmása
 4. Az adatkezelés időtartama: honlapon történő megjelenésig, illetve azt követően 5 évig
 5. Adatfeldolgozó: a fényképeket készítő fényképész

Cookie („süti”) kezelés

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a webáruház igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból - összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy:

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • a felhasználó viselkedésének megfigyelésén keresztül elősegíti a felhasználó érdeklődési köréhez illő hirdetések megjelenítését.

A Szolgáltató az alábbi cookie-kat használja:

Típus és név

Leírás

Élettartam

„_ga”

Ez a cookie a weboldal használatáról gyűjt adatokat, személyhez köthető adatokat nem gyűjt, de azt igen milyen gyakran és milyen formában látogatja a weboldalt.

2 év

„_gid”:

A felhasználók megkülönböztetésére szolgáló azonosító.

24 óra.

„_gat”:

Ez egy ideiglenes azonosító.

1 percAz adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Külső szolgáltatók cookie kezelése weboldalakon

A weboldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics és Google webmaster tools szervere illetve a Bing webmaster tools szervere segíti.

A Google Analytics programhoz kapcsolódó cookie csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít.

Ezen adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/ , illetve a http://www.allaboutcookies.org .

Regisztrált Felhasználók adatainak kezelése

A szolgáltatás igénybevétele, a számlázás, a kapcsolattartás, akciókról történő híradás az üzletmenet zavartalansága érdekében nélkülözhetetlen. A regisztrációhoz kötelező az adatszolgáltatás, ennek elmaradása esetén a szerződés sem jöhet létre, nem teljesíthető.

1. Az adatkezelés célja: regisztráció, szerződés létrehozatala, az üzleti folyamatok működtetése, a partnerek szerződés szerinti teljesítése és minőségi kiszolgálása.

2. Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. Cikk 1 bek.(f) pont). jogos érdek: az üzletmenet biztosítása

3. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, adószám

4. Az adatkezelés időtartama:

(i) a feladat elvégzéséig, és/vagy az üzleti folyamat működtetésének végéig illetve az iratok selejtezéséig

(ii) az előfizetéshez megadott adatok tekintetében a szolgáltatási szerződés fennállása alatt, majd azt követően az adózásra vonatkozó jogszabályokban megadott adatkezelési időtartamra, amely az utolsó számla kibocsátásától számított 8. év vége

5. Adatok továbbításra kerülnek:

(i) a számlázás és az online fizetés technikai lebonyolításában részt vevők (könyvelő iroda, online számlázó program szolgáltatója) felé

(ii) honlapot karbantartó szerződéses informatikai szolgáltató felé

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági előírásokat követ a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt a Társaság

 • informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések),
 • technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított, beléptetőrendszer alkalmazása) és

szervezési intézkedésekkel (például jogosultsági rendszer alkalmazása a Szolgáltató munkavállalói tekintetében, melynek keretében, minden dolgozó csak a munkájához nélkülözhetetlen információhoz fér hozzá) igyekszik garantálni.

A Társaság a személyes adatokat Magyarország területén elhelyezett szerveren, zárt szerverteremben tárolja.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, keressen minket a 3.1 pontban megadott elérhetőségeken! Ön az alábbi jogait gyakorolhatja választása szerint:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri.

Mindenképpen – nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 1. Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
 2. Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.
 3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.
 4. Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges - tőlünk kérje a továbbítást.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés a Szolgáltató (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Amennyiben Ön jogait kívánja érvényesíteni, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. Abban az esetben azonban, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk az elvégzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért azonban díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha Ön másként kéri.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az érintett weboldalak használatával elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

2. Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Társaság kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.