Logo

Belépés Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, olvassa el!

A Promalex PR Kommunikációs Betéti Társaság (a továbbiakban Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja felhasználóit az általa nyújtott torna szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. A jelen Ászf szabályozza a video.beresalexandra.hu honlapnak (a továbbiakban Honlap), annak összes funkciójának és szolgáltatásának – ideértve az ott fellelhető bármely online közzétett tartalom, termék, szoftver - használatát (a továbbiakban Szolgáltatás). A Honlap üzemeltetője jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.

I.

1. A Szolgáltató

● Név: Promalex PR Kommunikációs Betéti Társaság

● Székhelyének (egyben tevékenységi helyének) postai címe: 2000 Szentendre, Szitakötő u. 21.

● Cégjegyzékszáma: 13-06-068739

● Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

● Adószáma: 25176584-1-13

● E-mail: video@beresalexandra.hu

 A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a „Beresalexandra Video” kifejezés bármilyen jellegű használatára.

2. A Felhasználó

A Szolgáltató jelen Ászf szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe, akik szerződéskötési képessége nem korlátozott.

Felhasználó a szolgáltatásokból a saját személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát választja ki. A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik.

Nem ajánljuk a gyakorlatok végzését terhesség esetén, illetve, ha olyan betegségben szenved, ami kizárja a fizikai igénybevételt, vagy műtét után lábadozás időtartama alatt az orvos által előírt ideig.

Amennyiben a gyakorlatok végzése közben szédülés, légzési zavarok, éles fájdalom, vagy bármi egyéb rosszullét, vagy kellemetlen érzés, tünet merül fel, a gyakorlatot azonnal abba kell hagyni és sürgősen orvoshoz kell fordulni.

A szolgáltatást mindenki saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó vagyonában beállott károk vonatkozásában, ideértve a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

II.

A Szolgáltató Ászf szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. Az Ászf elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Felhasználó regisztrációja során történik, az űrlapon található, az Ászf elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció egyik előfeltétele az Ászf feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az Ászf feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az Ászf elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség. Akár az ingyenes tartalmak, akár a díjazáshoz kötött Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges.

III.

Regisztráció

A Szolgáltatás honlapján az ott kért adatok megadásával történik. Az űrlapon kért adatok megadásával a regisztrációt végző személy hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez, amelynek részleteit külön Adatvédelmi Tájékoztató rögzíti.

A Szolgáltató által kínált nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében a Szolgáltató a Felhasználó általi előzetes regisztrációt követően kezdi meg a teljesítést. Ezzel összefüggésben a Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az indokolás nélküli elállási jogát.

A regisztrációhoz szükséges az alábbi adatok megadása:

Vezetéknév, Keresztnév

E-mail cím,

Jelszó, felhasználónév

Amennyiben a Felhasználó a díjazás ellenében elérhető tartalmakhoz is hozzá kíván férni, úgy a számlázási célból az alábbi adatok megadása is kötelező, amelyek továbbításra kerülnek a számlázz.hu és a SimplePay felületekre

Adószám, Irányítószám, Város, Utca, házszám, Ország,

A regisztráció során a Felhasználó által választott jelszót titokban kell tartani és meg kell őrizni. A jelszóval kapcsolatban történő bármilyen – nem a Szolgáltatónak felróható - visszaéléssel kapcsolatban bekövetkező bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy a jelszó illetéktelen személy birtokába került, illetve azzal bármilyen jellegű visszaélést követtek el, köteles azt haladéktalanul jelezni a Honlap üzemeltetőjének.

A Felhasználó teljes körű polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik a megadott adatok valóságáért.

IV.

A Szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama

Sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatási szerződés határozatlan időre létrejön. Amennyiben a díjazás ellenében hozzáférhető tartalmak tekintetében a szolgáltatási díjat nem fizeti meg a Felhasználó, a díjazás ellenében hozzáférhető tartalmak igénybevételére nem jogosult a továbbiakban, azonban – ha adatai törlését nem kérte - a díjfizetés későbbi teljesítésével az igénybevételre jogosulttá válik. A díjazáshoz nem kötött tartalmak a regisztrációt követően érhetőek el.

A Felhasználó elfogadja, hogy a fentiek szerint létrejött Szolgáltatási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató elektronikus formában tárolja, a Felhasználó ahhoz a Szolgáltató honlapján – bejelentkezés után – hozzáférhet, azt elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja.

A Szolgáltatási szerződés létrejöttéről, díjazáshoz kötött hozzáférésről, a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére visszaigazolást küld a Felhasználónak, amely visszaigazolást a Felhasználó elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja.

A Felek egymás közti jogviszony tekintetében irányadó jog a magyar jog az Ászf, illetve annak rendelkezése hiányában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak és a magyar bíróságoknak van joghatósága az esetleges vitás ügy rendezése tekintetében, azzal, hogy a jogviták rendezésére konkrét alávetéses kikötést a Felek nem alkalmaznak.

A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai, leírása

„ALAP” regisztrációval, térítésmentesen elérhető ingyenes tartalom szolgáltatás: a Szolgáltató által az ebbe a tartalmi körbe sorolt, kategorizált lejátszási listák korlátlan elérése, valamint a legtöbb korábban megjelent Béres Alexandra fitnesz DVD megszakításokkal történő - korlátlan lejátszása.

„FITNESS LIVE PRO” fizetős regisztrációval elérhető tartalom szolgáltatás: a video.beresalexandra.hu honlapon elérhető minden tartalom és szolgáltatás, időbeni korlátozások nélkül.

A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei:

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:

● Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)

● A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, stb.)

● A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)

● Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

V.

A Szolgáltatás előfizetési díja, fizetési feltételek

A Szolgáltatásnak az elérhető tartalomtól függő előfizetési díjai a honlapon elérhetőek. Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.

A közzétett árak bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli, de a választott fizetési mód szerinti fizetéssel összefüggésben a Felhasználó oldalán további saját számlavezetői banki költségek merülhetnek fel.

A Felhasználó havonta előre köteles az általa választott tartalomnak megfelelő díj megfizetésére, amely összeg jóváírását követően szerez jogosultságot a választott tartalom elérésére.

A Felhasználó az általa választott előfizetési díjcsomagról másik díjcsomagra bármikor átválthat azzal, hogy a már megfizetett díj visszatérítésére nem jogosult.

Ismétlődő Fizetés igénybevétele

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez a Szolgáltató a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres regisztrációt követően a fizetős tartalomhoz való hozzáférés választása esetén jelen webshopban (https://video.beresalexandra.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadásával és a Felhasználó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Ezen fizetési mód esetén a választott tartalomnak megfelelő összeggel 30 naponként automatikusan megterhelésre kerül a Felhasználó bankszámlája. A Felhasználó jogosult az erre vonaktozó hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonni, amely esetben a bankszámlájának automatikus megterhelése haladéktalanul megszűntetésre kerül.

Számlázás

Az oldalon lévő fizetős Szolgáltatások ellenértékéről a Szolgáltató, a törvényi kötelezettségének eleget téve, NAV által elfogadott elektronikus számlát állít ki, amelyet az előfizetés során megadott email címre küld el a Szolgáltató által választott számlázást biztosító harmadik személy közreműködésével, a fizetést követő legfeljebb 72 órán belül.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatai megváltoznak, köteles azt haladéktalanul a profil adatlapon módosítani.

A Szolgáltatás igénybevételének szabályai

A Szolgáltatást a regisztrált felhasználó egyszerre egy számítógépről a honlapon bejelentkezve tudja igénybe venni abban az időszakban, amikorra előfizetését teljesítette.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztrációja és az előfizetési díja megfizetése napjától jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

A Szolgáltatást az "ALAP" regisztrációval rendelkező felhasználó annak figyelembe vételével jogosult igénybe venni, hogy legalább 180 naponta egyszer, az oldalra történő belépést követően köteles teljes hosszában megtekinteni a számára elérhető tartalmak közül legalább 1 db videót. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a 180 napot elérő, vagy azt meghaladó fiók inaktivitás esetében - előzetes, e-mailben történő figyelmeztető tájékoztatást követően - az érintett fiókot rendszeréből törölje.

A Szolgáltatás menetrendjét a honlapon a Szolgáltató előzetesen közzéteszi, amelyet a Szolgáltató bármikor jogosult módosítani.

Jogosulatlan felhasználás tilalma

A Felhasználó a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás elnevezései, felépítése, módszertana a Szolgáltató saját fejlesztésű szellemi terméke, ezért annak, illetve részleteinek a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, lemásolása tilos.

Amennyiben a Honlap üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó bármilyen módon, vagy mértékben jog- vagy szerződésszegő magatartást tanúsít, illetve ennek gyanúját észleli, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Honlap használatától eltiltani, illetve a használatot korlátozni. Az eltiltás/korlátozás következtében elszenvedett bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

VI.

A Felhasználót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlása

A Felhasználó bármikor jogosult indokolás nélkül felmondani a jelen szerződést és a regisztrációját, előfizetését megszűntetni.

Ha a Felhasználó a felmondási jogával élni kíván, a felmondási szándékát lehetősége van kinyilvánítani oly módon, hogy a honlapon, saját fiókjába belépve a "Videótár/Előfizetésem" menüpont "Előfizetésem" almenüjében az "Előfizetés megszüntetése" gombra kattint, majd a felugró ablakban ismételten megerősíti szándékát. Felhasználó szintén jogosult felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát elektronikus úton eljuttatni az alábbi címre: video@beresalexandra.hu

Ha a Felhasználó a Szolgáltatás használatára harmadik fél általi fizetési mód megjelölésével fizetett elő, és le kívánja mondani a Szolgáltatás előfizetését, akkor előfordulhat, hogy ezt a harmadik félen keresztül kell megtennie, például az alkalmazott harmadik félnél regisztrált fiókjának felkeresésével, ahol kikapcsolhatja az automatikus megújítást.

A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el.

A Felek az indoklás nélküli elállás jogát kölcsönösen kizárják.

Az elállás/felmondás joghatásai

Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül, avagy nem a Szolgáltatónak felróható okból szűnteti meg a szerződést, úgy a Szolgáltatás a már befizetett időtartam végéig továbbra is elérhető marad. A befizetett díjak nem visszatérítendőek, és részleges hónapra szóló előfizetési időszakokra vagy meg nem tekintett tartalomra vonatkozóan nem jár visszatérítés.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató szerződésszegésére hivatkozva mondja fel a szerződést, úgy a már befizetett és fel nem használt időszakra eső arányos díj abban az esetben kerül visszafizetésre a Felhasználó részére, ha a Szolgáltató a díjat önként visszatéríti, vagy arra a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogerős ítéletével kötelezi a Szolgáltatót. A Szolgáltató által a díj önkéntes visszatérítése nem jelenti a szerződésszegés tényének, valamint a Felhasználó bármilyen jogcímen előterjesztett kár-, vagy egyéb követelése jogalapjának és összegszerűségének elismerését.

A Szolgáltató által közölt azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltató szerződésszegési kötbér jogcímén jogosult megtartani a Felhasználó által esetlegesen már befizetett, de fel nem használt összegeket és azon felül érvényesíteni a felmerült kárát.

Az ingyenes tartalmakhoz való hozzáférés a felmondás közlését követően azonnal, míg az ellenértékhez kötött tartalmakhoz történő hozzáférés a már megfizetett díj esetén az aktuális számlázási időszak végén zárul le.

VII.

1. Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a jogszabályban kötelezően előírt jótálláson felül további ilyen irányú kötelezettséget nem vállal.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VIII.

Adatvédelem

A Szolgáltató Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) előírásainak megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján, ami tartalmazza a digitális adattartalommal összefüggésben alkalmazandó műszaki védelmi intézkedéseket is.

Cookie

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Honlapon megtalálható Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Hírlevél

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Hatály és módosítás

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

Panaszkezelés

A Szolgáltató nem alkalmaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexet, alávetést nem gyakorolt.

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a help@beresalexandra.hu címen közölheti.

Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót.

Tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Az eljárásról és elérhetőségekről bővebben itt: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, székhelye és elérhetőségei:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703(+36-1) 784-3149
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81